Varumärket för växter utvalda för svenskt klimat

E-plantsystemet
- en kvalitetsmärkning för träd och buskar

E-plantsystemet - förbättring och förnyelse
E-plantor är resultatet av ett helt system som omfattar urval, testning och introduktion av växter – E-plantsystemet. ’E-planta’ är en kvalitetsbeteckning på träd och buskar utvalda för svenska klimatförhållanden.

Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-planta. E-plantsystemet har utvecklats av en arbetsgrupp för plantskoleväxter vid EPS. Denna expertgrupp har bred kompetens med representanter från forskning/försök, EPS, plantskolor och växtanvändare i offentlig verksamhet och fritidsodling. Programgruppen står för urvalet av E-märkta växter.

Flertalet av växterna är framtagna inom olika projekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Ett samarbete med det norska E-plantsystemet har medfört att även några växter utprovade i Norge har E-märkts.

Plantskolorna har bildat en ekonomisk förening för att långsiktligt skapa resurser till framtagning av nya E-plantor och till marknadsföring. Föreningen heter E-planta ek. för. (’E-gruppen´) och består av 21 svenska E-plantproducenter. Föreningen stödjer det försöks- och forskningsarbete som krävs för att få fram nya E-plantor.

E-plantor märks!
E-plantorna är märkta med ett stort ’E’ efter det latinska namnet och ofta finns E-logon tryckt på etiketten. Vid leverans av E-plantor i parti medföljer ett numrerat E-certifikat. Certifikatet garanterar växternas E-status.

Hårda krav för E-plantor
För att en växt ska bli godkänd som E-planta måste den uppfylla höga krav på odlingsvärde, art/sortäkthet samt sundhet. Provodling sker på olika platser i landet (bl a försöksstationer vid SLU) och ger underlag för zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

E-plantproducenterna måste följa strikta produktionsregler för att få använda varumärket E-planta. De ska bl a kunna styrka E-plantornas rätta ursprung. Företagens hantering och produktion av E-plantor kontrolleras av Statens Jordbruksverk.

Bevarande av genetisk kvalitet
E-plantor är art- resp. sortäkta. De genetiska egenskaperna säkras genom högt ställda krav på utgångsmaterial och produktionssätt:

Fröförökade E-plantor
Endast frö från utvalda och godkända svenska frökällor får användas. För att bevara frökällan och säkerställa kontinuerlig frötillgång har fröplantager anlagts. Fröproduktion.

Vegetativt förökade E-plantor
Ursprungsplantorna bevaras i klonarkiv. De E-plantproducenter som arbetar med sticklingsförökning har egna moderkvarter med ursprung från klonarkivet.

E-plantor ger kontinuerlig tillgång på växtmaterial med kända egenskaper. Därmed erhålls samma växttyp vid inköp från olika E-plantleverantörer eller då komplettering sker något år efter plantering.

E-märkta fruktträd
Ett 60-tal virusfria E-märkta fruktträd (=certifierade) marknadsförs med varumärket E-planta. Vid produktionen utgår man från virusfritt förökningsmaterial vilket ger fruktträd med bättre motståndskraft mot sjukdomar.

Sjukdomstestning
Alla E-märkta fruktträd är testade och sjukdomsfria. Alla de E-märkta prydnadsväxterna är inte ännu inte sjukdomstestade. Det pågår dock ett omfattande arbete med att sjukdomstesta modermaterial och frökällor för att på sikt kunna införa en certifierad produktion av E-plantor.

Fördelar med E-plantor
- Utvalda för svenskt klimat
Växterna är anpassade till svenskt klimat, risken är mindre för vinterskador.

- Provodlade i Sverige
Provodling på flera platser ger säkrare zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

- Svenskproducerade
Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras.

- Art- resp. sortäkta
Endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor.

- Friska plantor
Växter från sunt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot


Skriv ut