Frågor och svar - FAQ

Här ges svar på 13 vanliga frågor om E-plantor:

Vad är en E-planta?
E-planta är en kvalitetsbeteckning på träd och buskar som är utvalda för att klara svenskt klimat. E-beteckningen hjälper växtanvändaren att välja ett säkert växtmaterial. E-plantor märks med ett stort E efter det latinska namnet, ex Prunus avium E (fågelbär). Även virusfria, certifierade fruktträd och bärväxter märks med beteckningen 'E-planta'.

Vad står E-et för?
E-et står för Elitplanta. Stiftelsen Trädgårdsnäringens Elitplantstation beslutar vilka växter som får E-status.

Vem väljer ut de växter som blir E-plantor?
Vid Elitplantstationen finns en mycket växtkunnig expertgrupp som väljer ut och föreslår växter för E-märkning. Gruppen består av representanter från forskning/försök (vid Sveriges Lantbruksuniversitet), plantskolor, Elitplantstationen och växtanvändare i både offentlig verksamhet och fritidsodling.

Vad krävs för att en växt ska få betecknas som E-planta?
Växterna måste uppfylla höga krav på odlingsvärde, sort/artäkthet samt sundhet. Detta framgår av provodlingar på olika platser i landet. Flertalet av E-märkta växter är framtagna vid olika projekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Ett samarbete med det norska E-plantsystemet har medfört att även en del växter utprovade vid norska försöksstationer har fått E-status i Sverige.

Vilka fördelar har E-plantor?

* Utvalda för svenskt klimatVäxterna är anpassade till svenska klimatförhållanden, risken är mindre för vinterskador. Detta ger konsumenterna långsiktig säkerhet och mindre kompletteringsbehov.

* Provodlade Provodling på flera platser i landet ger säkrare zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

* Svenskproducerade Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med vårt klimat.

* Art- resp. sortäkta Ett dokumenterat och genetiskt väl definierat växtmaterial ger växter med sort- eller arttypiskt utseende som är lätta att komplettera. Det fröförökade materialet är jämnare och mer enhetligt och endast noggrant utvalda frökällor får användas. Speciellt viktigt vid plantering av häckar och alléer.

* Friska plantor Växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare. Detta leder till mindre bekämpningsbehov och lägre skötselkostnader.

Vad innebär att ett fruktträd är E-märkt?
E-märkta fruktträd är sjukdomstestade och rensade från plantburna sjukdomar, främst virus. Förädlingsmaterialet till fruktträden kommer från godkända, sjukdomstestade och sortäkta moderträd. E-märkta fruktträd är certifierade och kontrolleras av Statens Jordbruksverk.

Är E-plantorna sjukdomstestade?

Vegetativt förökade E-plantor:
Plantskolornas moderkvarter utgår alltid från utgår från sjukdomstestade elitplantor från Elitplantstationen där kärnplantorna bevaras. Produktionen i plantskolorna är dock inte alltid certifierad.

Fröförökade E-plantor:
Sjukdomstestning har gjorts i de anlagda fröplantagerna för E-plantor, men kan av praktiska skäl inte göras ute i naturbestånd. Plantöverförda sjukdomar vid fröförökning är dock ett mycket litet problem.

E-märkta frukt- och bärväxter:
Alla E-märkta fruktträd och bärväxter kommer från certifierad produktion.

Var odlas E-plantor?
E-plantor odlas av ett antal utvalda och godkända plantskolor i Sverige. Produktionen kontrolleras av Statens Jordbruksverk.

Var kan jag köpa E-plantor?
E-plantor finns att köpa hos välsorterade plantskolor och trädgårdsbutiker. Fråga efter E-plantor hos det försäljningsställe där du brukar handla växter – har de inte hemma brukar de kunna beställa hem.

Finns det någon speciell garanti på E-plantor?
Nej, E-plantor omfattas inte av någon extra garanti utöver det som finns för det ordinarie plantskolesortimentet. Vid problem – prata med plantskolan/butiken som sålt växterna.

Är E-plantor dyrare än andra växter?
Merkostnaden för E-plantor är obetydlig i förhållande till vad det kostar att byta ut en växt som inte klarat av påfrestningarna på den nya växtplatsen. Det något högre priset på E-plantor (jämfört med motsvarande växtslag utan E-beteckning) används för att finansiera fortsatt utvecklingsarbete med att ta fram fler E-plantor.

Varför finns det inte E-plantor av alla växtslag?
Vid arbetet med att förbättra sortimentet av buskar och träd prioriterar man att arbeta med de växtslag där det förekommer problem av något slag såsom dålig härdighet, växtsätt, sortblandningar, sjukdomsbenägenhet, stora variationer el dyl. Även luckor i sortimentet har ibland gett anledning till att starta utvecklingsarbete med vissa växtslag.

Hur säkras de genetiska egenskaperna hos E-plantor?
E-plantor är art- respektive sortäkta. De genetiska egenskaperna säkras genom högt ställda krav på utgångsmaterial och produktionssätt.