Förklaringar till de termer som används i växtbeskrivningarna


Växtbeskrivningarna utgår ifrån de beskrivningar som gjorts av den forskare/försöksledare som ansvarat för framtagningen av växtmaterialet. För en del växter har uppdatering gjorts efterhand som mer erfarenheten finns av växten.
Det kan förekomma avvikelser (t ex ifråga om zonangivelser) gentemot den gängse litteratur som används för trädgårdsväxter. E-plantor ges inte högre zonangivelser än vad som visat sig vid provodling eller efter flera års erfarenheter.

Namnsättning
Växternas namn följer Svenska Kulturväxtdatabasen, SKUD. Vidare information finns på deras hemsida, www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/skud/

Frökällenamn (fk) anges på de fröförökade växterna efter artnamnet. Det anger den oftast den geografiska plats där växten kommer ifrån. Om en selektion har gjorts i en frökälla för att få mer enhetliga plantor vid sådd, så får frökällan ett flicknamn i stället (t ex Carpinus betulus fk Carin E).

Härdighet anger till vilken klimatzon växten är härdig. Zonangivelserna baseras på provodlingar och är gjorda med god säkerhetsmarginal. De ska betraktas som en grov riktlinje för användningsområdet. Det lokala klimatet på växtplatsen, jordens beskaffenhet, växtens vitalitet m m påverkar växtens förmåga att övervintra.
Härdighetsangivelserna hänvisar till zonkartan från Riksförbundet Svensk Trädgård: http://eplanta.pussel.biz/zonkarta.htm


Växtplats påverkar växtens utseende och växtsätt.
Olika faktorer bestämmer en växts möjlighet att utvecklas. Det kan vara t ex läge, jordmån, vatten, näringstillgång, konkurrens och ljus - tillsammans utgör de växtens ståndort. Under rubriken växtplats anger vi några av växternas ståndortskrav, utan ambitionen att vara heltäckande.

E-merit anger det värde som har legat till grund för att ge en växt E-status. Växten jämförs då med de gängse handelskvaliteterna.
En av anledningarna till den forskning som tagit fram E-plantorna, har varit olika problem hos vissa arter/sorter såsom dålig sortäkthet, stor variation inom arten, sjukdomskänslighet, dålig vinterhärdighet ect.
E-plantorna har egenskaper som löst en eller flera av dessa problem vilket meriterat till E-status. E-status kan också erhållas för nya växter med svenskt ursprung.

Användning. Växtens olika användningsområden kan anges här.

Ursprung anger det forskningsprojekt eller den institution som arbetat med att ta fram respektive E-planta. I de flesta fall anges också var de i sin tur har fått växtmaterialet ifrån.

Projekt P80 - Nya träd och buskar
Forskningsprojekt vid avdelningen för plantskola och växtmaterial vid Inst. för trädgårdsvetenskap, SLU/Alnarp. Arbetade främst med vegetativt förökade växter. Projektledare Rune Bengtsson.

Projekt Svenska Frökällor/Projekt Växtutveckling
Forsknings- och försöksprojekt vid Inst. för Skogsgenetik, SLU/Ultuna. Projekt med målsättning att ta fram ett bassortiment med klimatanpassade odlingssäkra prydnadsväxter, med tonvikt på fröförökade. Projektledare Tomas Lagerström.

Röbäcksdalen/Öjebyns trädgårdsförsöksstation
Projekt vid försöksavdelningen för norrländsk trädgårdsodling, SLU. Plantskoleprojektet - Förökning och distribution av träd och buskar utvalda för norrländska förhållanden.

Elitplantstationen, EPS
Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation ligger på Balsgård utanför Kristianstad och består av intressenter inom trädgårdsnäringen. Dess främsta uppgift är att förse marknaden med friskt och sortäkta växtmaterial. Bl a är de virusfria fruktträden framtagna här.

Magnus Johnson/Tage Lundell
Eplantsortimentet av småblommiga klematis har till största del sitt ursprung i Magnus Johnsons specialplantskola för klematis i Södertälje och bygger på dennes mångåriga förädlingsarbete. Några klematissorter härrör från förädling utförd av trädgårdsamatören Tage Lundell i Helsingborg.

Plantor med norskt ursprung
Ett samarbete med ett motsvarande E-plantsystem i Norge (E-planta Norge A/L) har gett ett tillskott på härdigt växtmaterial till vårt svenska E-plantsortiment. Dessa växter är resultat av långvarig utprovning vid olika institutioner vid t ex Norges Lantbrukshögskola (NLH), Ås och Gartnerhallens Elitplantstation, Sauherad (heter numera Sagaplant).